Jak wylicza się podatek od nieruchomości

Działki na sprzedaż Nowy Sącz Działki Bielsko-Biała

Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, więc jego wysokość jest ustalana przez gminę. Jednak co roku Ministerstwo Finansów ustala określone stawki, których nie można przekroczyć.

Wysokość opodatkowania wylicza się zwykle na podstawie powierzchni nieruchomości wyrażonej w metrach kwadratowych. W przypadku gruntów jest to po prostu powierzchnia danego gruntu. Natomiast w przypadku budynków lub ich części bierzemy pod uwagę ich powierzchnię użytkową – mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, łącznie z garażami podziemnymi, piwnicami, suterenami i poddaszami użytkowymi. Do powierzchni użytkowej nie zalicza się za to klatek schodowych i szybów dźwigowych.

małe miasto

Inaczej kwestia ta wygląda w przypadku budowli. Przy tym jako budowlę rozumiemy obiekt niebędący budynkiem ani obiektem małej architektury. Jest to np. droga, maszt, wolno stojące urządzenie reklamowe, wolno stojąca instalacja przemysłowa, części budowlane urządzeń technicznych, elektrownia wiatrowa czy składowisko odpadów. Opodatkowane są jedynie budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek od budowli zależy od jej wartości przyjętej dla celów amortyzacji podatkowej (metodą liniową). Jeśli budowla nie jest amortyzowana, podstawą jest jej wartość rynkowa.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2017 r. zostały określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r., opublikowanym w Monitorze Polskim z 5 sierpnia 2016 r., poz. 779. Na jego podstawie stawki podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć:

1) za grunty

  • 0,98 zł od 1 mkw. powierzchni – w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, niezależnie od sposobu ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków;

  • 2,98 zł od 1 mkw. powierzchni – w przypadku gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), a przy tym znajdujących się na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy; warunkiem jest, że od dnia wejścia w życie tego planu muszą upłynąć 4 lata, a budowa nie została ukończona;

  • 4,54 zł od 1 ha powierzchni – w przypadku gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych;

  • 0,45 zł od 1 mkw. powierzchni – w przypadku pozostałych gruntów, także zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego;

2) za budynki lub ich części

  • 0,75 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej – budynki mieszkalne;

  • 4,61 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej – budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajmowane przez podmioty udzielające tych świadczeń;

  • 10,59 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej – budynki do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym;

  • 22,66 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej – budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym budynki mieszkalne i ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej;

  • 7,62 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej – pozostałe budynki, w tym zajęte na odpłatną statutową działalność pobytku publicznego.