Podatek od nieruchomości – zwolnienia

W innym artykule przedstawiliśmy rodzaje nieruchomości, które podlegają opodatkowaniu. Jednak polskie prawo przewiduje także nieruchomości nieopodatkowane lub zwolnione z podatku.

podatek od nieruchomości

Opodatkowaniu nie podlegają:

 • grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi i kanałami żeglownymi; nie dotyczy to jezior i zbiorników wodnych retencyjnych lub elektrowni wodnych;

 • grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi;

 • użytki rolne i lasy z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą;

 • nieruchomości będące własnością innych państw lub organizacji międzynarodowych bądź przekazane im na użytkowanie wieczyste, będace siedzibami przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów – pod warunkiem wzajemności;

 • nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego;

 • grunty zajęte pod drogi publiczne i znajdujące się na nich budowle – poza związanymi z działalnością gospodarczą inną niż ekspolatacja autostrad płatnych.

Zwolnione z podatku są:

 • grunty i budynki lub ich części zajęte przez stowarzyszenia działające na rzecz dzieci i młodzieży w celu prowadzenia działalności statutowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej;

 • obiekty zajęte na cele badań i prac rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego;

 • budynki gospodarcze lub ich części służące działalności rolniczej lub rybackiej, położone na gruntach gospodarstw rolnych i służące wyłącznie działalności rolniczej, a także zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej;

 • grunty i budynki wpisane do rejestru zabytków, o ile są utrzymywane i konserwowane zgodnie z przepisami o ochronie zabytków; wyjątkiem są ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza;

 • grunty i budynki należące do muzeów rejestrowanych;

 • w parkach narodowych i rezerwatach przyrody – grunty na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową; także budynki i budowle związane z gruntem, a służące bezpośrednio do celów związanych z ochroną przyrody;

 • grunty zadrzewione i zakrzewione, stanowiące nieużytki i użytki ekologiczne – poza gruntami zajętymi na działalność gospodarczą;

 • grunty pokryte wodami jezior lub zajęte przez sztuczne zbiorniki wodne, a zarazem będące własnością Skarbu Państwa;

 • działki przyzagrodowe należące do członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków: a) osiągnęli wiek emerytalny, b) są całkowicie niezdolni do pracy lub całkowicie niezdolni do pracy w gospodarstwie rolnym, c) są osobami o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, d) są osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji;

 • nieruchomości lub ich części zajęte na nieodpłatną statutową działalność pożytku publicznego;

 • budynki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych;

 • nieruchomości należące do uczelni – poza obiektami lub ich częściami zajętymi na działalność gospodarczą;

 • nieruchomości szkolne zarządzane lub użytkowane przez szkoły i placówki edukacyjne oraz organy je prowadzące; nie dotyczy przedmiotów opodatkowania przeznaczonych na działalność gospodarczą inną niż oświatowa;

 • placówki Polskiej Akademii Nauk – poza przedmiotami opodatkowania zajętymi na działalność gospodarczą;

 • nieruchomości zajęte na prowadzenie zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej, o ile przedmiot opodatkowania został zgłoszony wojewodzie, a status takiego zakładu został potwierdzony decyzją lub zaświadczeniem.