Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Działki na sprzedaż Ostrowiec Świętokrzyski Działki na sprzedaż Ełk

Pojęcie ulgi mieszkaniowej pojawia się w różnych kontekstach związanych z podatkami i może być różnie definiowane w zależności od tego, o jaki podatek chodzi. Tutaj przedstawiamy, na czym polega ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn i kto może z niej skorzystać.

Ulga ta jest przyznawana na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Dotyczy nieodpłatnego nabycia własności lub współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, a także nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego lub udziału w takim prawie.

opłata za spadek

Należy tu rozróżnić między ulgą a całkowitym zwolnieniem z podatku. Ze zwolnienia mogą skorzystać osoby z I grupy podatkowej poza teściami, zięciem i synową pod warunkiem, że nabycie własności nieruchomości bądź praw majątkowych zostanie zgłoszone do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub, w przypadku darowizny, od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Osoby, którym nie przysługuje całkowite zwolnienie, mogą skorzystać ze wspomnianej ulgi mieszkaniowej. Polega ona na tym, że do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości udziałów nie przekraczającej wartości 110 mkw. powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. Jeśli powierzchnia jest większa, należy zapłacić podatek od nadwyżki.

Zakres ulgi zależy od grupy podatkowej, do której należy spadkobierca bądź obdarowany.

  • I grupa podatkowa małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie; nie płacą podatku, jeśli nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy;

  • II grupa podatkowa zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych; ulga dotyczy nabycia w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisy windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego;

  • III grupa podatkowa – pozostali nabywcy, jeśli sprawowali opiekę nad spadkodawcą na podstawie pisemnej umowy z podpisem poświadczonym przez notariusza; w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisy windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego.

Nabywca, który chce skorzystać z ulgi, musi spełniać nastepujące warunki:

  • mieć obywatelstwo Polski bądź państwa UE lub EOG

  • nie być właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a jeśli nim jest, przenieść własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny; może natomiast być współwłaścicielem innego budynku bądź lokalu mieszkalnego;

  • nie mieć spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego bądź lokalu w małym domu mieszkalnym, a jeśli je ma, przenieść je na zstępnych bądź spółdzielnię mieszkaniową w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny;

  • nie być najemcą lokalu bądź budynku, a jeśli nim jest, rozwiazać umowę najmu w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

  • być zameldowanym na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie zbywać go przez okres 5 lat.