Elektrownie wiatrowe a podatek od nieruchomości

Od stycznia 2017 r. wyszły w życie przepisy ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Niektóre zapisy spowodowały wątpliwości i kontrowersje co do zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych.

Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych uwzględnia jako przedmiot opodatkowania budowle, definiowane jako obiekty budowlane nie będące budynkami ani obiektami małej architektury, a także urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym, umożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymieniono tu między innymi części budowlane elektrowni wiatrowych, co oznacza, że opodatkowaniu podlegają fundamenty i maszt.

podatek od nieruchomości

Jednak niektórzy komentatorzy wskazywali, że zmiana przepisów może łączyć się z koniecznością regulowania podatków od całych elektrowni wiatrowych, łącznie z urządzeniami bezpośrednio służącymi do wytwarzania energii elektrycznej (turbina, gondola itp.). Miałoby to wynikać ze wprowadzenia w art. 2 pkt 1 tej ustawy definicji legalnej pojęcia „elektrownia wiatrowa" (uwzględniającej także urządzenia techniczne), wykreślenia pojęcia elektrowni wiatrowych z nawiasu w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, a także dodanie kategorii „elektrownie wiatrowe" w załączniku do prawa budowlanego w „Kategorii XXIX". Taka interpretacja przepisów oznaczałaby duży wzrost kwoty podatku – eksperci wskazują, że nawet trzykrotny.

Jednak z drugiej strony, choć ustawa określa kwestie kluczowe dla opodatkowania, nie ma w niej nic o samych zasadach ustalania podatku od nieruchomości. Nie jest to ustawa podatkowa ani ustawa wskazywana w jakikolwiek sposób przez ustawę podatkową. Załącznik do prawa budowlanego również nie służy do określania, które obiekty budowlane podlegają opodatkowaniu, gdyż dotyczy jedynie kwestii pozwolenia na budowę. Interpretacje organów gminnych nie są tu pomocne, gdyż występują między nimi sprzeczności. Niektóre samorządy stosują dotychczasowe przepisy, natomiast inne naliczają podatki od całych elektrowni, co jest bardzo niekorzystne dla ich właścicieli.

Na posiedzeniu dwóch komisji sejmowych – infrastruktury i samorządu terytorialnego, które odbyło się 8 lutego 2017 r., przedyskutowano te sporne kwestie. Zdaniem wiceministra finansów z przepisów wyraźnie wynika, że podatek dotyczy całej konstrukcji elektrowni wiatrowej. Natomiast Stowarzyszenie Energii Odnawialnej podkreśla, że oznacza to ogromne dodatkowe koszty dla sektora farm wiatrowych. Poseł Ireneusz Zyska zaproponował nowelizację ustawy, aby było więcej czasu na rozwiązanie problemu, jednak propozycja ta nie została ani poparta, ani odrzucona. Podczas posiedzenia ustalono, że wkrótce odbędzie się spotkanie przedstawicieli branży farm wiatrowych z przedstawicielami resortów energii, infrastruktury i finansów.